Καλωσορίσατε στο Crazy Time Casino Live gr! Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί ειδικά για να διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://crazytimelive.gr. Με τον χρόνο και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε όλους τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Είναι απαραίτητο να είστε άνω των 18 ετών για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Πνευματικά Δικαιώματα 

Εκτός από το περιεχόμενο που παρέχετε εσείς, σύμφωνα με αυτούς τους όρους, όλα τα πνευματικά δικαιώματα και υλικά που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν αποκλειστικά στο crazytimelive.gr και/ή τους σχετικούς δικαιούχους. Σας παρέχεται περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας μόνο για προσωπική σας χρήση.

Περιορισμοί 

Σας απαγορεύεται ρητά να εμπλακείτε σε τις παρακάτω δραστηριότητες:

  1. Δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας μας σε άλλες πλατφόρμες ή μέσα.
  2. Πώληση, υπο-εκχώρηση άδειας, ή εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.
  3. Δημόσια παρουσίαση ή εκτέλεση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.
  4. Χρήση της ιστοσελίδας μας με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να δυσφημίσει το crazytimelive.gr ή τους συναφείς της φορείς.
  5. Χρήση της ιστοσελίδας μας για παράνομους σκοπούς ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού.

Περιορισμός πρόσβασης 

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας μας μπορεί να είναι περιορισμένη, και το crazytimelive.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιοχή της ιστοσελίδας μας κατά την διακριτική του ευχέρεια. Οποιαδήποτε αναγνωριστικά ή κωδικοί πρόσβασης που σας παρέχονται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικά.

Το περιεχόμενό σας 

Με τον όρο “Το περιεχόμενό σας”, εννοούμε κάθε ήχο, βίντεο, κείμενο, εικόνα ή άλλο υλικό που αποφασίζετε να δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα μας. Με την δημοσίευση του περιεχομένου σας, παραχωρείτε στο crazytimelive.gr μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη άδεια να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, προσαρμόσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει και διανείμει το περιεχόμενό σας σε οποιοδήποτε μέσο. Ωστόσο, εσείς παραμένετε ιδιοκτήτης του περιεχομένου σας και διατηρείτε τα αντίστοιχα δικαιώματα. Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων και το crazytimelive.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Εγγυήσεις 

Η ιστοσελίδα μας παρέχεται “ως έχει”, χωρίς καμία εγγύηση ή δήλωση. Το crazytimelive.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει από την χρήση της ιστοσελίδας μας, ή από το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτήν.

Περιορισμός Ευθύνης 

Το crazytimelive.gr, το προσωπικό του, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί του δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς.

Αποζημίωση 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε το crazytimelive.gr για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, απώλειες, δαπάνες ή ζημιές που προκύπτουν από την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων από εσάς.

Διαχωρισιμότητα 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων κριθεί άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν ισχύουσες και ισχυρές.

Τροποποίηση Όρων 

Το crazytimelive.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εκχώρηση

Το crazytimelive.gr έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, μεταβιβάσει ή αναθέσει τους παρόντες όρους ή οποιονδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εσείς, ωστόσο, δεν έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε τους παρόντες όρους ή τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτούς.

Συνολική Συμφωνία 

Οι παρόντες όροι αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του crazytimelive.gr και εσάς σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή συνεννοήσεις.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Οι παρόντες όροι διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Σε περίπτωση διαφορών, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση τυχόν διαφορών.